> Porady > Prawo > Faktury elektroniczne w 2018 roku
Faktury elektroniczne w 2018 roku

Faktury elektroniczne w 2018 roku

Jeszcze niedawno urzędy skarbowe niezbyt chętnie akceptowały faktury elektroniczne wysyłane drogą mailową. Tymczasem obecnie mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją w tym zakresie .....

Jeszcze niedawno urzędy skarbowe niezbyt chętnie akceptowały faktury elektroniczne wysyłane drogą mailową. Tymczasem obecnie mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją w tym zakresie – tradycyjne, ręcznie wypisywane dokumenty trafiają do lamusa, ich miejsce zajmują zaś faktury sporządzane i wysyłane elektronicznie.

Faktury takie tworzy się najczęściej w programach finansowo-księgowych umożliwiających także ich przesyłanie i archiwizowanie.

Rewolucja w przepisach odnośnie faktur elektronicznych

Przełomowy pod względem zmian będzie rok 2018. Z dniem 1 stycznia wszystkie firmy będące płatnikami VAT, także te najmniejsze, czyli mikroprzedsiębiorstwa, mają obowiązek wystawiania faktur elektronicznych tworzonych na bazie komputerowych programów księgowych, gromadzenia danych i przesyłania fiskusowi rejestrów transakcji kupna i sprzedaży wykazywanych w ewidencji VAT w formie pliku w formacie XML, według ściśle określonego schematu i struktury.

Ten nowy rodzaj dokumentu nosi nazwę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i daje organom podatkowym możliwość błyskawicznej kontroli rozliczeń VAT-u bez konieczności wzywania przedsiębiorcy do urzędu skarbowego, między innymi poprzez przeprowadzanie tzw. kontroli krzyżowej. Od roku 2016 tego rodzaju obowiązki miały wyłącznie większe firmy, obecnie dotyczą one wszystkich bez wyjątku płatników VAT.

Co więcej, od 1 lipca 2018 roku także mikroprzedsiębiorstwa nie będące podatnikami VAT będą zobowiązane do wystawiania faktur wyłącznie w formie elektronicznej i generowania JPK_FA z innych rodzajów ewidencji, na przykład Książki Przychodów i Rozchodów i przekazywania go na żądanie administracji skarbowej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą poza systemem VAT nie muszą zatem co miesiąc wysyłać JPK, natomiast są zobowiązane do prowadzenia ewidencji tak, aby na wezwanie móc plik wygenerować.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to elektroniczne zestawienie transakcji gospodarczych, które firmy muszą co miesiąc przesyłać fiskusowi. Składa się on z siedmiu struktur obejmujących następujące działy:

  1. księgi rachunkowe - JPK_KR
  2. wyciąg bankowy - JPK_WB
  3. magazyn - JPK_MAG
  4. ewidencje zakupu i sprzedaży - JPK_VAT
  5. faktury VAT - JPK_FA
  6. podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPPIR
  7. ewidencja przychodów - JPK_EWP

Płatnicy VAT są zobowiązani do wysłania  JPK_VAT co miesiąc, w terminie do 25-go dnia następnego miesiąca i to niezależnie od tego, czy rozliczają się miesięcznie, czy kwartalnie. Przesłanie JPK nie zwalnia bowiem z obowiązku składania deklaracji VAT. Natomiast pozostałe JPK przekazywane są organom podatkowym i kontroli skarbowej tylko na ich żądanie począwszy do dnia 1 lipca 2018 roku.

Oprócz oczywistych korzyści dla kontroli skarbowej, wprowadzenie elektronicznych faktur i Jednolitych Plików Kontrolnych, ma mieć też ponoć pozytywne skutki dla przedsiębiorców. Chodzi przede wszystkim o skrócenie czasu kontroli i zmniejszenie płynących stąd niedogodności, a w wielu przypadkach zastąpienie jej czynnościami sprawdzającymi. Ponadto automatyczna weryfikacja danych umożliwia wychwycenie nieprawidłowości już na etapie kontroli wewnętrznej firmy.

Kolejny krok – Centralny Rejestr Faktur elektronicznych

Nałożenie na wszystkich przedsiębiorców obowiązku wystawiania elektronicznych faktur i prowadzenia dokumentacji finansowej w postaci cyfrowej, wiąże się z projektem stworzenia Centralnego Rejestru Faktur, który ma służyć wyeliminowaniu szarej strefy i zwiększeniu wpływów z podatków. CRF to baza informatyczna zbierająca dane z przesyłanych przez podatników JPK o wszystkich fakturach wystawianych przez wszystkie podmioty obrotu gospodarczego.

Centralny Rejestr Faktur umożliwi sprawne przeprowadzanie czynności sprawdzających, a więc i szybkie wykrywanie przez fiskusa potencjalnych nadużyć i wyłudzeń VAT-u. W związku z tym Ministerstwo Finansów potrzebuje nie tradycyjnych, papierowych faktur, czy plików w formacie PDF zawierających obraz faktury, ale wyłącznie elektronicznych dokumentów pozwalających na automatyczny odczyt danych i ich analizę.

Dodaj komentarz do artykułu Faktury elektroniczne w 2018 roku
Skomentuj