Regulamin faktury.pl

 

§ 1. Definicje

1. OPERATOR – przez Operatora rozumie się właściciela MEKROS Ltd., RSBC 102-116 Windmill Road, CR0 2XQ London, www.mekros.com.
2. SERWIS – serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym faktury.pl, umożliwiający dostęp do Usług.
3. USŁUGA - usługa świadczona w ramach Serwisu faktury.pl.
4. UŻYTKOWNIK – korzystająca z Serwisu faktury.pl osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. UMOWA - umowa o świadczeniu Usług w sposób ciągły, rozliczana cyklicznie w powtarzających się okresach rozliczeniowych.
6. ABONAMENT - opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym.
7. OKRES ROZLICZENIOWY - okres jednego roku albo inny okres rozliczania usług świadczonych w trybie abonamentowym.
8. CENNIK - aktualnie obowiązujący Cennik, zawierający listę Usług pozostających w ofercie oraz ich cenę.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin serwisu faktury.pl dalej zwany „Regulaminem”, określa zasady korzystania przez Klientów dalej zwanymi „Użytkownikami” z tego serwisu oraz warunki świadczenia usług za pośrednictwem tego serwisu.
2. Właściciel serwisu internetowego faktury.pl jest: MEKROS Ltd., RSBC 102-116 Windmill Road, CR0 2XQ London zwany dalej Operatorem.
3. Aktualne dane Operatora oraz siedziba, a także dane kontaktowe umieszczone są na stronie: faktury.pl/kontakt.
4. Dostęp do ogólnodostępnej części serwisu posiadają wszyscy korzystający z sieci Internet zarówno poprzez komputer, telefon komórkowy czy tabletów. Użytkownik powinien posiadać dostęp do komputera oraz Internetu.   Korzystanie ze strony internetowej faktury.pl jest możliwe pod warunkiem korzystania przez Użytkownika z aktualnej przeglądarki internetowej. Do tego celu zalecamy przeglądarkę Firefox.

§ 3. Dane Osobowe

      1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i 677), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu faktury.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest Operator.
3. Użytkownik w momencie przesyłania danych osobowych  do serwisu faktury.pl powierza ich przetwarzanie Operatorowi w takim zakresie w jakim jest to konieczne do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane przechowywane będą szyfrowane przez Operatora z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o chronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika. 

4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie w celu realizacji usługi.
5. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji usług tj. m.in.: wystawianie faktur za usługę czy pomoc techniczna.
6. Operator może udostępnić dane osobowe Użytkowników osobom trzecim tylko takim jak np.: operatorzy płatności, księgowość, firmy współptracujące na podstawie stosownych umów, etc., jeżeli jest to niezbędne do realizacji świadczonych przez Operatora usług.
7. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
8. Operator nie ma wglądu w żadne dane Użytkownika, prócz danych firmowych, jeśli takie dane Użytkownik wprowadził do serwisu, tj. Nazwa Firmy, Login, Data rejestracji, Adres prowadzonej działalności, NIP, Telefon.
9. Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyła jedynie informacje związane z serwisem faktury.pl. Operator nie przesyła żadnych informacji handlowych bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika.
10. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, zaniechania przetwarzania danych osobowych.
11. Wszelkie prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych nie wyszczególnione w niniejszym regulaminie określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 

§ 4. Zakres świadczonych usług

Operator na rzecz Użytkowników udostępnia poprzez serwis faktury.pl aplikację internetową, dzięki której Użytkownik serwisu ma możliwość wystawiania faktur, proform, ofert handlowych oraz innych dokumentów. Wszelkie opcje dodatkowe oraz możliwości szerzej opisane są w zakładce: faktury.pl/funkcje.
1. Operator oferuje dwa rodzaje produktów:

1.1 Wystawianie dokumentów bez rejestracji w serwisie i bez zapisu danych z ograniczeniem wystawienia 2 szt. w ciągu 24h. 
a) Darmowe faktury mogą być zapisywane w formacie pdf na prywatnym komputerze Użytkownika.
b) Faktury darmowe bez rejestracji nie mogą być zapisywane na serwerach operatora.
c) Brak możliwości wglądu w listy zapisanych faktur i innych dokumentów.

d) Brak możliwości zapisywania własnych danych, kontrahentów, produktów oraz kont.
e) Istnieje jeden prosty szablon darmowej faktury. Ograniczona większość funkcji, która dostępna jest jedynie po utworzeniu konta. 

1.2 Konto po rejestracji w abonamencie.
a) Faktury.pl w abonamencie daje możliwość zapisywania faktury w formacie PDF oraz na zabezpieczonych i szyfrowanych serwerach on-line, w postaci możliwej do odtworzenia w formatach CSV, Excel. 
b) Zachowaną fakturę na serwerze można w każdej chwili edytować, a także zmieniać wybrane dane.
c) Brak limitów wystawianych faktur i innych dokumentów (uzależnione od wykupionego pakietu) szczegóły podane na stronie: faktury.pl/cennik. 
d) Możliwość zapisania i edytowania danych firmy, a także danych kontrahenta.
e) Możliwość zapisania i edytowania produktu oraz jego ceny.
f) Możliwość utworzenia kategorii sprzedawanych produktów oraz usług.
g) Możliwość wysłania wiadomości do wszystkich jednocześnie lub wybranych kontrahentów.
f) Możliwość wystawiania faktur w 35 językach (w miarę rozwoju serwisu)
g) Możliwość zapisania kilku kont bankowych.
h) Możliwość eksportu oraz importu danych (uzależnione od wykupionego pakietu), szczegóły podane na stronie: faktury.pl/cennik. .
i) Możliwość wyboru z kilku szablonów wyglądu dokumentu (uzależnione od wykupionego pakietu), szczegóły podane na stronie: faktury.pl/cennik. .
2. Szczegółowe informacje na temat różnic pomiędzy grupami produktów opisanych w §4 pkt.2 znajdują się na stronie internetowej faktury.pl/funkcje lub faktury.pl/cennik.
3. Operator zastrzega sobie możliwość wycofania, ulepszenia oraz zmiany, niektórych świadczonych usług.
4. Korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcji serwisu faktury.pl jest płatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora: faktury.pl/cennik.

 

§ 5. Zasady korzystania z serwisu faktury.pl

1. Dostęp do serwisu faktury.pl odbywa się jedynie w formie on-line.
2. Użytkownik może założyć jedno konto na daną firmę (dla jednego numeru NIP, nr REJESTRACYJNEGO FIRMY lub nr PESEL) w serwisie, każde kolejne konto dla innego nr NIP jest dodatkowo płatne wg cennika (szczegóły faktury.pl/cennik).
3. W celu korzystania z serwisu nie trzeba się rejestrować.
4. Jednakże korzystanie ze wszystkich możliwości serwisu Operatora możliwe jest tylko i wyłącznie po akceptacji Regulaminu oraz dokonania rejestracji w serwisie.
5. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania unikalnego, zaproponowanego przez siebie identyfikatora oraz hasła.
6. Operator nie ma dostępu do haseł, danych oraz zapisywanych faktur, a także klientów oraz produktów Użytkownika, dane te są szyfrowane.
7. Operator posiada dostęp do nazwy loginu, ważności abonamentu, a także danych firmy (sprzedawcy), takich jak nazwa firmy, adres, NIP, email, numer telefonu Użytkownika o ile takie dane dobrowolnie wprowadzi do serwisu.
8. Operator nie zwraca należności za zapłacony abonament. 

 

§ 6. Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni liczonych od momentu rejestracji w serwisie, zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę  wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami).
2. Umowa odstąpienia od umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem może być:
a) na skutek pisemnego wypowiedzenia,
b) porozumienia stron,
c) śmierci Użytkownika.
d) nie uiszczenia przez Użytkownika należności przysługujących Operatorowi w zamian za udostępnienie świadczonych płatnych usług.
3. Operator zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku działania sprzecznego z niniejszym regulaminem, działania na szkodę Operatora, podejmowania czynności niezgodnych z prawem, a także w innych uzasadnionych przypadkach. § 7. Zakres odpowiedzialności operatora

1. Operator zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu faktury.pl.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub nieprawidłowego działania serwisu, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Operatora.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z klęsk żywiołowych oraz ataków hackerskich, jednocześnie zaznaczając przy tym, że dokona wszelkich działań, by do takich sytuacji nie dochodziło.
4. W przypadku kont płatnych Operator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych Użytkowników przez rok po wygaśnięciu abonamentu. Przechowywanie danych jest bezpłatne. Po upływie tego terminu dane te są usuwane oprócz nr NIP i PESEL zgodnie z § 5 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodne z prawem czynności wykonywane przez Użytkownika, bądź inną osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
6. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku awarii serwisu bądź w czasie prac nad jego modernizacją. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24h w miesiącu nie rodzi po stronie Operatora żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 24h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia maksymalnie do jego zapłaconej wysokości za dany miesiąc.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne treści reklam zamieszczanych w serwisie faktury.pl.
8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawne wystawienie faktury swojemu kontrahentowi oraz sprawdzenie prawidłowości danych na wystawianej fakturze.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego
działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i inne osoby odwiedzające Serwis.
11. Serwis faktury.pl jedynie wspiera prowadzenie działalności gospodarczej przez Użytkownika i tym samym Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
12. Operator zastrzega, że korzystanie z Serwisu faktury.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Serwisu faktury.pl.
14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu faktury.pl, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
15. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zlecenia przez Użytkownika windykacji.
 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a także przepisy:
a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
b) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami),
c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze  zmianami).
2. Za sąd właściwy do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy pomiędzy stronami.
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowych zmianach w Regulaminie, Użytkownicy zarejestrowani na stronie www. faktury.pl zostaną o tym fakcie poinformowani.
4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 08.02.2018 r.