Regulamin Serwisu faktury.pl

 

§ 1. Definicje

 1. Operator – Spółka

  Faktury.pl Sp. z o.o.
  Żeromskiego 12
  05-850 Ożarów Mazowiecki

  NIP: 1182217609
  KRS: 0000874515

   Będąca właścicielem i administratorem Serwisu, jak również Administratorem Danych Osobowych (ADO) Użytkowników Serwisu przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.
 2. Serwis – serwis internetowy Operatora umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym https://faktury.pl, umożliwiający dostęp do Usług na rzecz Użytkowników.
 3. Usługi - usługi świadczona w ramach Serwisu faktury.pl przez Operatora na rzecz Użytkowników polegające na wsparciu fakturowania i ofertowania w ramach poszczególnych funkcjonalności poprzez udostępnienie Użytkownikowi narzędzi do tworzenia, edytowania, przesyłania i przechowywania faktur i innych dokumentów w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika, będące w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 4. Usługa Bezpłatna – usługa świadczona bezpłatnie na rzecz Użytkownika.
 5. Usługa Płatna – usługa świadczona na rzecz Użytkownika odpłatnie, usługa zapłaty oferowana przez wybrany przez Operatora Serwisu podmiot świadczący usługi związane z dostarczaniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, kartą płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
 6. Użytkownik – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Umowa - umowa o świadczeniu Usług w sposób ciągły, rozliczana cyklicznie w powtarzających się okresach rozliczeniowych zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
 8. Abonament - opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym.
 9. Okres Rozliczeniowy- okres jednego roku albo inny okres rozliczania Usług świadczonych w trybie abonamentowym.
 10. Cennik - aktualnie obowiązująca informacja o wysokości opłat za korzystanie z Usług, zawierający listę Usług pozostających w ofercie oraz ich cenę. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
 11. Login Użytkownika - adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik loguje się do Serwisu i służy do komunikacji z Użytkownikiem.
 12. Hasło Użytkownika - ciąg znaków utworzony w Serwisie przez Użytkownika o długości co najmniej 12 znaków, z tego co najmniej jedna duża litera, jedna cyfra, jeden znak specjalny, niezawierający w sobie ciągów powtarzających się znaków, mający charakter poufny, służący do autoryzacji logowania Użytkownika w Serwisie.
 13. Konto - prowadzony dla Użytkownika panel w Serwisie, dzięki któremu może on korzystać z Serwisu, w którym zgromadzone będą dane Użytkownika oraz jego działania w Serwisie, oznaczone unikalnym identyfikatorem Użytkownika zawierającym jego Login (adres e-mail) oraz Hasło, udostępnione Użytkownikowi przez Operatora, umożliwiające dostęp do określonych funkcjonalności i usług Serwisu;
 14. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 15. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie;
 16. Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, gromadzone i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu wykonania Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie.
 17. Informacje Poufne - wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej i chronione przed dostępem osób trzecich informacje, mające związek z Operatorem lub Użytkownikiem, w tym m.in. informacje techniczne, handlowe, technologiczne, finansowe, organizacyjne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, i co do których zostały podjęte czynności w zakresie zachowania ich w poufności i które zostały przekazane w ramach wykonywania Umowy, jak również dane osobowe posiadane i przetwarzane w ramach wykonywania Umowy.
 18. Nie stanowią Informacji Poufnych:
 19. a) informacje zawarte w jawnych i powszechnie dostępnych dokumentach, rejestrach, publikacjach, a także zawarte w materiałach reklamowych i promocyjnych, skierowanych do nieograniczonej liczby odbiorców;
 20. b) informacje, które w chwili zawarcia Umowy są powszechnie znane lub zostały uprzednio opublikowane;
 21. c) informacje, które zostały uzyskane przez Stronę od osoby trzeciej, będącej w prawnie uzasadnionym posiadaniu tej informacji i jednocześnie nienaruszającej żadnych obowiązków wynikających z zawartej Umowy ani wymogów prawnych względem Strony Umowy, ani żadnej innej osoby;
 22. d) okoliczność zawarcia Umowy.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin Serwisu faktury.pl dalej zwany „Regulaminem”, określa zasady, rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników za pomocą Serwisu warunki świadczenia Usług za pośrednictwem tego Serwisu oraz korzystania przez Użytkowników z tego Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu internetowego faktury.pl jest Spółka

  Faktury.pl Sp. z o.o.
  Żeromskiego 12
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  NIP: 1182217609

  Zwana dalej „Operatorem”, zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
  Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874515.
 3. Aktualne dane Operatora oraz siedziba, a także dane kontaktowe umieszczone są na stronie: faktury.pl/kontakt.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem: www.faktury.pl w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie oraz wydrukowanie.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych w Serwisie jednoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej pisemnej umowy. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z Usług w Serwisie.

 

§ 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Celem korzystania z Usług Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora, którym posługuje się Użytkownik:
  1. aktywne połączenie z siecią Internet zarówno poprzez komputer, telefon komórkowy, jak i tablet;
  2. standardowa przeglądarka internetowa -  zalecamy przeglądarkę Firefox;
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  4. standardowy system operacyjny.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi. 

  § 4. Zakres i rodzaj świadczonych Usług

 1. Operator na rzecz Użytkowników udostępnia poprzez Serwis aplikację internetową, dzięki której Użytkownik Serwisu ma możliwość wystawiania faktur, proform, ofert handlowych oraz innych dokumentów. Wszelkie opcje dodatkowe oraz funkcjonalności Serwisu opisane są szerzej w zakładce: faktury.pl/funkcje.
 2. Operator oferuje dwa rodzaje Usług:
  1. Usługi Bezpłatne bez logowania umożliwiające wystawianie dokumentów bez rejestracji w Serwisie i bez zapisu danych z ograniczeniem wystawienia 2 sztuk dokumentów w ciągu 24 godzin, Usługa Bezpłatna po zalogowaniu polegająca na możliwości utworzenia i zapisania do 3 typów dokumentów (szczegóły w cenniku)
  2. Usługi Płatne dostępne po utworzeniu Konta w Serwisie i opłaceniu Abonamentu.
 3. Użytkownik może dokonać wyboru Usługi Bezpłatnej lub Usługi Płatnej i korzystać z dostępnych w ramach każdej z tych Usług funkcjonalności, których szczegółowy opis znajduje się na stronie Serwisu www.faktury.pl, zgodnie z zamieszonym na stronie www.faktury.pl Cennikiem i Regulaminem.
 4. Usługi Bezpłatne:
  1. umożliwiają zapisywanie faktur i innych dokumentów w formacie pdf jedynie na prywatnym komputerze Użytkownika, dokumenty nie są zapisywane na serwerach Operatora;
  2. nie przyznają możliwości wglądu w listy zapisanych faktur i innych dokumentów;
  3. nie przyznają możliwości zapisywania własnych danych, kontrahentów, produktów oraz kont;
  4. umożliwiają korzystanie z jednego prostego szablonu faktury.
 5. W ramach Usług Bezpłatnych większość funkcjonalności Serwisu jest ograniczona. Szerszy zakres funkcjonalności dostępny jest jedynie po utworzeniu Konta w Serwsie. 
 6. Usługi Płatne:
  1. dają możliwość zapisywania faktur i innych dokumentów w formacie PDF oraz na zabezpieczonych i szyfrowanych serwerach on-line, w postaci możliwej do odtworzenia w formatach CSV, Excel;
  2. umożliwiają edytowanie w każdej chwili zachowanej faktury na serwerze, a także zmianę wybranych danych;
  3. przyznają brak limitów wystawianych faktur i innych dokumentów (uzależnione od wykupionego pakietu) - szczegóły podane na stronie: faktury.pl/cennik;
  4. umożliwiają zapisanie i edytowanie danych firmy, a także danych kontrahenta;
  5. umożliwiają zapisanie i edytowanie produktu oraz jego ceny;
  6. umożliwiają utworzenie kategorii sprzedawanych produktów oraz usług;
  7. umożliwiają wysyłanie wiadomości do wszystkich jednocześnie lub wybranych kontrahentów;
  8. umożliwiają wystawianie faktur w 35 językach (w miarę rozwoju Serwisu);
  9. umożliwiają zapisanie kilku kont bankowych;
  10. umożliwiają eksport oraz import danych (uzależnione od wykupionego pakietu), szczegóły podane na stronie: faktury.pl/cennik;
  11. umożliwiają wybór z kilku szablonów wyglądu dokumentu (uzależnione od wykupionego pakietu), szczegóły podane na stronie: faktury.pl/cennik.
 7. Szczegółowe informacje na temat zakresu Usług Płatnych w zależności od wybranego pakietu cenowego oraz różnic pomiędzy Usługami Płatnymi a Usługami Bezpłatnymi znajduje się na stronie internetowej faktury.pl/funkcje lub faktury.pl/cennik.
 8. Dostęp do Usług Płatnych Użytkownik uzyskuje po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem.
 9. Operator zastrzega sobie możliwość wycofania, ulepszenia oraz zmiany, niektórych świadczonych Usług. Zmiana taka nie stanowić będzie zmiany Regulaminu.

 

§ 5. Rejestracja Użytkownika w Serwisie

 1. Dostęp do serwisu faktury.pl odbywa się jedynie w formie on-line.
 2. Użytkownik może założyć jedno Konto na daną firmę (dla jednego numeru NIP, nr rejestracyjnego firmy lub nr PESEL) w Serwisie. Każde kolejne Konto dla innego nr NIP jest dodatkowo płatne wg Cennika (szczegóły faktury.pl/cennik).
 3. W celu korzystania z Usług Bezpłatnych Serwisu nie trzeba się rejestrować, jednakże korzystanie ze wszystkich możliwości serwisu Operatora możliwe jest tylko i wyłącznie po akceptacji Regulaminu oraz dokonaniu Rejestracji w Serwisie.
 4. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania unikalnego, zaproponowanego przez siebie Loginu oraz Hasła.
 5. Operator nie ma dostępu do Haseł, danych wprowadzanych do Serwisu przez Użytkowników oraz zapisywanych faktur, a także danych klientów, kontrahentów Użytkowników oraz produktów Użytkownika, dane te są szyfrowane.
 6. Operator posiada dostęp do nazwy Loginu, ważności abonamentu, a także danych firmy (sprzedawcy), takich jak nazwa firmy, adres, NIP, email, numer telefonu Użytkownika o ile takie dane Użytkownik dobrowolnie wprowadzi do Serwisu.
 7. Z tytułu świadczonych Usług Płatnych pobierane jest wynagrodzenie zgodnie z Cennikiem.
 8. W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik może rozszerzyć dostęp do funkcjonalności Serwisu.
 9. Wynagrodzenie jest płatne przed rozpoczęciem świadczenia Usług, poprzez dokonanie płatności za Abonament. W przypadku zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Usług Płatnych uiszczony Abonament nie podlega zmniejszeniu lub zwrotowi.
 10. Operator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług oraz ich zakresu. Zmiany nie dotyczą już wykupionych (zapłaconych) Usług.
 11. Operator nie zwraca należności za zapłacony Abonament. 
 12. Za okres zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej Użytkownika, Operator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem.

 

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem,
  4. nie podejmowania działalności reklamowej, komercyjnej, promocyjnej, w tym „lokowania produktu”,
  5. ilekroć jest to wymagane - podawania prawdziwych danych, które nie wprowadzają w błąd lub nie naruszają praw osób trzecich,
  6. nie korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  7. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa i postanowienia Regulaminu,
  8. przestrzegania praw majątkowych lub dóbr osobistych Operatora, Serwisu oraz osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
 2. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści, które:
  1. są bezprawne,
  2. nawołują do agresji i przemocy, popierają dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na płeć, wyznanie itp., mają charakter treści pornograficznych,
  3. są wulgarne, obraźliwe, agresywne lub posiadają formułę wypowiedzi, która może być uznana za niezgodną z dobrymi obyczajami albo za naruszającą prawa osób trzecich;
  4. w inny sposób naruszają prawa Operatora lub innych Użytkowników lub osób trzecich.
 1. Użytkownik ma prawo:

a. do nieprzerwanego dostępu do Serwisu z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu;

b. powiadomić o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności, jak również o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usług - wysyłając informację pod adres: pomoc ( @ ) faktury.pl .   

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawne wystawienie faktury swojemu kontrahentowi oraz sprawdzenie prawidłowości danych na wystawianej fakturze.

 

§ 7. Prawa Operatora

 1. Operator ma prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu oraz ze względu na działanie siły wyższej;
  2. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi,
  3. zablokowania konta Użytkownikom, których działalność narusza postanowienia powszechnie obowiązującego prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu,
  4. upomnienia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu;
  5. zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu.

 

§ 8. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Faktury.pl Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pomoc (@) faktury.pl, w treści której należy opisać jej przyczynę oraz wskazać adres e-mail do korespondencji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Operatora prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia), z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia wskazanego terminu w przypadku konieczności szczegółowego wyjaśnienia przyczyny reklamacji.
 4. W ramach procedury reklamacyjnej, Operator ma prawo dokonywania  ingerencji w Konto Użytkownika.
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail.
 6. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Operatora nie będą rozpatrywane.

 

§ 9. Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni liczonych od momentu Rejestracji w Serwisie.
 2. Użytkownik ma prawo rezygnacji ze świadczenia Usług w każdej chwili poprzez usunięcie Konta.
 3. Zaprzestanie świadczenia Usług przez Operatora może nastąpić w przypadku:
  1. śmierci Użytkownika,
  2. ustania bytu prawnego Użytkownika,
  3. nieuiszczenia przez Użytkownika należności w terminie.
 4. Operator ma prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
  1. narusza postanowienia Regulaminu, postanowienia obowiązującego prawa lub norm społecznych lub moralnych,
  2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
  3. utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Operatora Serwisu procedury odzysku loginu lub hasła,
  4. działa na szkodę Operatora,
  5. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
 5. W przypadku zaprzestania przez Operatora świadczenia Usług Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od Operatora ani dochodzić o zwrotu uiszczonego Abonamentu.

 

§ 10. Zakres odpowiedzialności Operatora

 1. Operator zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub nieprawidłowego działania Serwisu, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Operatora.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z klęsk żywiołowych oraz ataków hakerskich, jak również zainfekowania Systemu przez wirusy jednocześnie zaznaczając przy tym, że dokona wszelkich działań, by do takich sytuacji nie dochodziło.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodne z prawem czynności wykonywane przez Użytkownika, bądź inną osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku awarii Serwisu bądź w czasie prac nad jego modernizacją. Zaprzestanie świadczenia Usług przez okres krótszy niż 24h w miesiącu nie rodzi po stronie Operatora żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 24h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia maksymalnie do jego zapłaconej wysokości za dany miesiąc.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne treści reklam zamieszczanych w Serwisie.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego
  działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i inne osoby odwiedzające Serwis.
 9. Serwis jedynie wspiera prowadzenie działalności gospodarczej przez Użytkownika i tym samym Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z przerwami w dostępności Serwisu wynikające z przerwy technicznej Serwisu.
 11. Operator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Serwisu.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niemożliwości świadczenia albo nienależytego świadczenia Usług przez Operatora z przyczyn od niego niezależnych, jak również z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 15. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zlecenia przez Użytkownika windykacji.

 

§ 11. Dane Osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest Operator.
 2. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.
 1. Użytkownik w momencie przesyłania danych osobowych do Serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi w takim zakresie w jakim jest to konieczne do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane przechowywane będą szyfrowane przez Operatora z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o chronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika. 
  Operator nie ma wglądu w żadne dane Użytkownika, prócz danych firmowych, jeśli takie dane Użytkownik wprowadził do serwisu, tj. Nazwa Firmy, Login, Data rejestracji, Adres prowadzonej działalności, NIP, Telefon.
  Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyła jedynie informacje związane z serwisem faktury.pl. Operator nie przesyła żadnych informacji handlowych bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika.

 

§ 12. Kontakt z Operatorem

 1. Operator zapewnia Użytkownikom wsparcie techniczne w postaci infolinii na numer wskazany w Serwisie oraz adresu pomoc ( @ ) faktury.pl za pomocą których należy zgłaszać wszelkie pytania i problemy związane z korzystaniem z Serwisu, jego prawidłowym działaniem i funkcjonalnościami. Pomoc techniczna czynna jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 18.00 przy czym Operatorowi przysługuje prawo do skrócenia godzin świadczenia pomocy technicznej ze względu na organizacje pracy u Operatora.
 2. Operator informuje o przerwach technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnych dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu. Informacja o planowanych przerwach w dostępności systemu będzie przekazywana z wyprzedzeniem poprzez Serwis.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01.2021r.
 2. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej od Operatora do Użytkownika będą kierowane na podany w Serwisie adres e-mail.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany i modyfikacji Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie i poinformowania o tym fakcie Użytkowników.
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownicy mają obowiązek powstrzymania się z korzystania z Serwisu i niezwłocznego powiadomienia Operatora o swojej decyzji. W takim przypadku oświadczenie o braku akceptacji Regulaminu traktowane będzie jako wypowiedzenie Umowy, co skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika. W takim przypadku opłata Abonamentowa nie jest/jest zwracana.   
 5. W przypadku, gdy postanowienie niniejszego Regulaminu stało się nieważne, nieważność tego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. Operator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 6. Informacje Poufne mogą być ujawniane drugiej Stronie wyłącznie wówczas, gdy udostępnienie Informacji Poufnych jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowych relacji między Stronami oraz dla celów wykonania Umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe dla Operatora sądy polskie.