Faktura RR – faktura, którą wystawia nabywca!

Każdy zakup, niezależnie od tego, jakie dobra decydujemy się nabyć, powinien być odpowiednio udokumentowany. Będąc podatnikiem VAT oraz kupując towary czy też korzystając z usług również podatnika VAT, otrzymujemy stosowną fakturę. W przypadku, kiedy nie mamy statusu takiego podatnika, otrzymujemy rachunek, który wystawiany jest przez sprzedawcę. Te zasady są już powszechnie znane. Co jednak w przypadku, kiedy nabywamy lub sprzedajemy produkty rolne. Taka transakcja także ma swoją specyficzną formę udokumentowanie, jaką jest faktura RR.

Będąc czynnym podatnikiem VAT i nabywając towar od rolnika ryczałtowego, musimy pamiętać o wystawieniu dokumentu, który poświadcza dokonanie transakcji sprzedaży. Jest nim faktura VAT-RR. Nie jest to jednak standardowy dokument, różni się od tradycyjnej faktury VAT, jak też innych dokumentów, które potwierdzają transakcję. Należy także podkreślić, że zgodnie z art. 117 Ustawy o podatku od towarów i usług rolnik ryczałtowy, który dostarcza produkty rolne w zakresie swojej działalności rolniczej jest zwolniony z wielu czynności, w tym również z obowiązku wystawiania faktur. Nie zwalnia go to jednak z wystawiania innego poświadczenia, dlatego powstała wyjątkowa jego forma, czyli faktura RR.

Co to jest faktura RR?

Jak już zostało wspomniane, jest to dokument potwierdzający sprzedaż towarów rolnych przez rolników, którzy są zwolnieni z VAT. Faktura RR wystawiana jest przy dokonywaniu sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT. Trzeba wiedzieć, iż w tym przypadku to właśnie nabywca zobowiązany jest do jej sporządzenia i wystawienia, a nie, jak przy klasycznych formach faktur, sprzedawca. To znacząca różnica, o której należy pamiętać przy takich transakcjach. Konieczne jest sporządzenie jej w dwóch egzemplarzach, z których jeden powinien posiadać nabywca, a drugi rolnik.

Kim jest rolnik ryczałtowy?

Rolnik ryczałtowy jest zwolniony z VAT, to już wiesz. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy jest on zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, co warunkują odrębne przepisy. To jednak nie wszystko, co charakteryzuje tę stronę transakcji. Według ustawy o VAT, jest to rolnik, który dokonuje dostawy towarów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub też rolnik, który świadczy usługi rolne.

Wszystkie podmioty gospodarcze, które nabywają od niego towary, mają obowiązek wystawienia faktury VAT-RR. Jeszcze raz trzeba podkreślić, że to nabywca wystawia fakturę, a nie sprzedawca, czyli rolnik! Taka faktura musi koniecznie być opatrzona nagłówkiem Faktura VAT-RR, jak również zawierać podpisy obu stron. Ważne jest również umieszczenie na dokumencie informacji, która potwierdza, że rolnik jest rolnikiem ryczałtowym i tym samym jest zwolniony z podatku VAT, np.:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Produkty rolne, które mogą być przedmiotem zakupu/sprzedaży to m.in.: warzywa, owoce, zboża, zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, a także wszystkie inne towary, które zostały wymienione w załączniku do ustawy. Ponadto do takich produktów zalicza się wszystkie te, które zostały wytworzone z tego, co pochodzi z własnej działalności rolnej rolnika. Według ustawy działalność rolnicza obejmuje, m.in.: produkcję roślinną i zwierzęcą, produkcję warzywniczą, gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt i ptactwa, wylęgarnie drobiu, chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, sprzedaż produktów gospodarki leśnej oraz łowieckiej.

Podsumowując, rolnik ryczałtowy nie wystawia faktur sprzedaży, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku VAT, nie musi również składać deklaracji podatkowych w US oraz nie dokonuje zgłoszenia rejestracyjnego.

Faktura RR – zwrot VAT

Czy rolnik ryczałtowy może otrzymać zwrot zryczałtowanego podatku? Tak, ale tylko w określonych sytuacjach. Jest to możliwe, kiedy rolnik, który dostarcza produkty czynnemu podatnikowi VAT, jednocześnie nabywa pewne środki produkcji dla rolnictwa, które są opodatkowane VAT. Ważne jest także to, że przy sprzedaży produktów rolnych podatek VAT odprowadza nabywca, a więc co za tym idzie, to również on ma obowiązek dokonania zwrotu wskazanego zryczałtowanego podatku.

Kupując produkty rolne, przedsiębiorca ma prawo powiększyć podatek naliczony o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Kiedy istnieje taka możliwość? Otóż, kiedy nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną, w dokumencie potwierdzającej zapłatę zawarte zostaną numer i data jego wystawienia, czyli wystawienia faktury RR, a zapłata nastąpiła na rachunek bankowy rolnika nie później, niż 14 dnia od dnia zakupu.

Faktura RR online

Wystawienie takiego dokumentu może odbywać się w sposób tradycyjny, jak też z wykorzystaniem programu do wystawiania faktur faktury.pl. Druga opcja jest znacznie szybsza, tańsza i chroni przed popełnieniem jakiegokolwiek błędu. W systemie należy jedynie uzupełnić wszystkie dane i informacje, które dotyczą obu stron transakcji i produktów rolnych, które są nabywane przez podatnika VAT. Faktura RR, jak też inne dokumenty, znajdują się w zakładce Wystaw Dokument.

Jak długo trwa wystawienie takiej faktury? Z wykorzystaniem tradycyjnej metody nawet kilka dni. Dlaczego? Oprócz tego, że faktura RR musi zostać przez nabywcę produktów rolnych wypełniona, to również dostarczona do rolnika, musi on otrzymać drugi egzemplarz, jeden zachowuje nabywca. Często wymaga to wysłania dokumentu pocztą, co znacznie wydłuża czas realizacji i zakończenia zlecenia. W przypadku programu do fakturowania zajmuje to kilka sekund lub minut. Dane sprzedawcy i nabywcy mogą zostać wcześniej wprowadzone do systemu, a przy wystawianiu faktury VAT-RR zostaną one automatycznie uzupełnione. Co więcej, taki dokument dostarczyć można rolnikowi w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail. Otrzyma on go natychmiast, natomiast Ty unikniesz dodatkowych kosztów związanych z opłatami pocztowymi.