> Porady > Podatki > Faktura z marżą
Faktura z marżą

Faktura z marżą

Szczególny rodzaj dokumentu, którego nie może wystawiać każdy podatnik, jest on bowiem zarezerwowany jedynie dla pewnej grupy zajmującej się określonym rodzajem usług.

 

Szczególny rodzaj dokumentu, którego nie może wystawiać każdy podatnik, jest on bowiem zarezerwowany jedynie dla pewnej grupy zajmującej się określonym rodzajem usług. Ponadto, osoba wystawiająca fakturę z marżą podatek VAT płaci jedynie od wysokości marży. W standardowej fakturze jest zupełnie inaczej, podatek płacony jest od całej kwoty sprzedaży. Czy wiesz, czym jest marża i czy również Ty możesz wystawić podobną fakturę? Czym jeszcze się ona charakteryzuje i różni od standardowego dokumentu, który jest potwierdzeniem transakcji? 

Zanim wyjaśnimy, czym jest faktura z marżą, należy przypomnieć sobie definicję marży. Jest to różnica między kosztami własnymi, a ceną zbytu danego towaru bądź usługi. Inaczej mówiąc, jest to różnica pomiędzy ceną, jaka dotyczy sprzedaży dobra, a ceną jego zakupu. Ponadto, konieczne jest uwzględnienie przy tym kwoty podatku, o którą pomniejszona jest cena nabycia danego produktu lub usługi.

 

Faktura z marżą – wyjątkowy dokument w obrocie gospodarczym 

Jak już zostało wspomniane, faktury z marżą nie może wystawić każdy. Dotyczy ona jedynie szczególnych branży i usług. Otóż, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług faktura z marżą jest dokumentem, którego wystawienie przysługuje: 

 • przy świadczeniu usług turystycznych

 • przy dostawie towarów używanych

 • przy dostawie przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

 • przy dostawie dzieł sztuki.

 

Przy usługach turystycznych marża stanowi różnicę między kwotą należności, którą zobowiązany jest zapłacić nabywca usługi, a ceną, po której podatnik nabył towar bądź usługę dla bezpośredniej korzyści turysty. Bezpośrednia korzyść turystyczna to m.in.: wyżywienie, zakwaterowanie, ale też ubezpieczenie.

Usługi turystyczne opodatkowane są podatkiem w wysokości 23%, jednak są pewne wyjątki. Mogą one podlegać opodatkowaniu stawką VAT 0%, kiedy usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty świadczone są poza terytorium Wspólnoty. Co więcej, stawka ta obowiązuje przy usługach, które zostały nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i są świadczone częściowo na terenie UE oraz częściowo poza. W tym jednak przypadku stawka VAT 0% dotyczy jedynie tej części usług, które są świadczone poza terytorium Wspólnoty.

 

Z kolei faktura z marżą, która wystawiana jest przy okazji towarów używanych, dotyczy tych dóbr, które są ruchome i nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie bądź po naprawie. Obejmuje również inne towary niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne. W tym przypadku podatek VAT również wynosi 23%, chyba że są to towary eksportowane, wówczas podatek VAT jest równy 0%.

Należy również pamiętać, że faktura z marżą przy takich dobrach jest sporządzana, jeżeli podatnik nabył je od osoby fizycznej, prawnej i jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej i niebędącej podatnikiem VAT, od podatnika VAT, jeżeli towar podlega zwolnieniu podmiotowym lub gdy dostawca jest zwolniony z VAT ze względu na wysokość sprzedaży do 150.000 zł, od podatnika korzystającego ze szczególnej procedury, która pozwala na opodatkowanie marży lub podatnika podatku od wartości dodanej, ale jeżeli dostawa towarów została opodatkowana podarkiem d wartości dodanej w systemie marży.

Faktura z marżą jest sporządzana ponadto przy sprzedaży antyków, dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich. Tutaj również stosujemy podatek VAT w wysokości 23%. Możliwe jest również wystąpienie stawki VAT 8%, ale tylko wtedy, kiedy towar pochodzi z importu lub dzieła sztuki zostały przez przedsiębiorcę nabyte od ich twórcy lub spadkobiercy twórcy.

 

Faktura z marżą w programie faktury.pl

Wystawianie faktury z marżą może odbywać się przy pomocy programu do wystawiania faktur. Znajdziesz ją również w programie faktury.pl. Jest to tradycyjna faktura, która została uzupełniona o odpowiedni dopisek do dokumentu zgodnie z rodzajem towaru, jaki jest sprzedawany. A zatem może być to dopisek:

 • procedura marży dla biur podróży

 • procedura marży-towary używane

 • procedura marży-działa sztuki

 • procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki.

 

Możliwość wyboru odpowiedniego dopisku jest możliwa przy okazji wystawiania każdej faktury. Należy wówczas z zakładki „Wystaw dokument” wybrać opcję „Faktura”, po czym pod datą wystawienia dokumentu i datą sprzedaży wybrać z listy odpowiedni przypis. 

Faktura z marżą zawiera zatem takie same elementy jak tradycyjna faktura. Różni się jedynie wyżej wspomnianym dopiskiem, który koniecznie musi znaleźć się na dokumencie. Oprócz niej należy uzupełnić takie dane, jak:

 • numer kolejny dokumentu

 • datę wystawienia faktury z marżą

 • datę sprzedaży, jeżeli różni się ona od daty wystawienia faktury

 • dane dotyczące obu stron – sprzedawcy i nabywcy, czyli ich imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy

 • NIP zarówno sprzedawcy, jak też nabywcy

 • dane towaru lub usługi – nazwę towaru lub usługi, jednostki miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług

 • ogólna kwotę należności

Ponadto, faktura z marżą powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden dla sprzedawcy, drugi dla nabywcy towaru lub usługi. Kiedy dokument będzie już gotowy, należy wygenerować PDF, a następnie wysłać go do kontrahenta drogą e-mailową. Tak jak wszystkie dokumenty obowiązujące w obrocie gospodarczym, musi być on przechowywany przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano sprzedaży.

Faktura z marżą jest dokumentem specyficznym pod wieloma względami, jednak powszechnie stosowanym. Po pierwsze, dotyczy jedynie niektórych usług, takich jak usługi turystyczne, sprzedaż towarów używanych, dostawa przedmiotów kolekcjonerskich i antyków oraz dzieł sztuki.

Po drugie, sprzedawca odprowadza podatek VAT tylko od naliczonej marży. Po trzecie zaś nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT z faktury zakupu. Równie istotną kwestią jest jednak to, że na fakturze z marżą nie ma wyszczególnionej kwoty podatku, jednak podatnik jest zobowiązany do jego obliczenia i wpłacenia do urzędu skarbowego. 

 

 

 

 

Następny artykuł

Co to jest kod GTU?
Dodaj komentarz do artykułu Faktura z marżą
Skomentuj