Plik JPK faktury JPK

Plik JPK faktury JPK

Rosnąca ilość oszustw podatkowych doprowadziła do tego, że władze naszego kraju opracowali specjalny projekt generowania JPK, który ma zwiększyć kontrolę nad sposobem prowadzenia biznesów

Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie poczyniło wiele działań w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego.

Rosnąca ilość oszustw podatkowych doprowadziła do tego, że władze naszego kraju opracowali specjalny projekt, który ma zwiększyć kontrolę nad sposobem prowadzenia biznesów przez polskich przedsiębiorców oraz wywiązywania się ze swoich obowiązków wobec budżetu państwa. Są to tzw. pliki JPK, które obowiązują od 1 lipca 2016 roku.

Wprowadzenie ich to jednak nie koniec zmian, wciąż ogłaszane są nowe projekty, udoskonalenia i zaostrzenie przepisów.

 

Czym są pliki JPK?

Obowiązują w Polsce od 2016 roku, są już znane małym, średnim, a także dużym przedsiębiorstwom. Pliki JPK jest to zbiór ksiąg i dokumentów księgowych, jakie prowadzone są za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie. Są one przekazywane organom podatkowym na ich żądanie. Istotne jest jednak to, że w podatnik powinien generować i przechowywać Jednolite Pliki Kontrolne nawet w przypadku braku kontroli urzędu skarbowego.

 

Jednolity Plik Kontrolny wprowadzony został na mocy art. 193a ordynacji podatkowej.

Art. 193a. § 1.

W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

 

Oznacza to więc, że firmy, które zdecydowały się na prowadzenie dokumentacji księgowej, korzystając z naszego programy do wystawiania faktur faktury.pl, jak też podobnych narzędzi, są zobowiązani do przekazywania ksiąg, w całości lub w części, organom podatkowym, oczywiście w przypadku zgłoszenia przez nich takiego żądania.

Przez „program komputerowy” należy jednak rozumieć nie tylko specjalistycznych narzędzia przeznaczone do wystawiania faktur czy też prowadzenia księgowości, ale także np. MS Excel.

Dlaczego właściwie wprowadzone zostały pliki JPK? Jaki był cel takich zmian w strukturze podatkowej? Przede wszystkim Ministerstwo Finansów wyjaśnia swoją decyzję przez chęć ułatwienia podatnikom przekazywania informacji organom podatkowych w formie elektronicznej. Taki sposób komunikacji skraca czas całej procedury, a także zmniejsza koszty. Co więcej, z pewnością jest wygodniejszy niż przy tradycyjnej kontroli podatkowej.

Jednolity Plik Kontrolny to także korzyści dla samych organów podatkowych. Czas kontroli podatkowej znacznie się skrócił, ale też kontrola jest bardziej efektywna oraz skuteczna.

 

7 struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego

Pliki JPK składają się z 7 struktur. Są nimi:

  1. księgi rachunkowe (JPK_KR): obejmuje dane, które dotyczą ksiąg rachunkowych, w tym zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald oraz ksiąg głównych

  2. wyciąg bankowy (JPK_WB): dotyczy wyciągów bankowych firmy, a więc numer IBAN, salda i wyciągi

  3. magazyn (JPK_MAG): struktura obejmuje wszystkie informacje, które są związane z ruchem w magazynie, a zatem dotyczy następujących dokumentów, które również można stworzyć w naszym programie faktury.pl: PZ, WZ, RW i MM

  4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT): uważana jest za jedną z ważniejszych struktur. Jest ona przekazywana bezpośrednio do Ministra Finansów.

Art. 82 § 1b.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

  1. faktura VAT (JPK_FA):w tym przypadku mamy do czynienia jedynie z fakturami sprzedażowymi VAT. Ważne jest jednak to, że na fakturze nie musi być zamieszczony tytuł „faktura VAT”. Jest to każdy inny dokument, który spełnia wymogi, pozwalające nazwać go fakturą, czyli oprócz faktury VAT również faktury zaliczkowe, korygujące i inne rodzaje faktur

  2. podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) (JPK_PKPIR): ta struktura obowiązuje jedynie tych podatników, którzy prowadzą KPiR przy użyciu programów komputerowych

  3. ewidencja przychodów (ryczałt) (JPK_EWP): obowiązuje podatników, którzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów, czyli podmioty opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Struktura pliku JPK musi zawierać ewidencje przychodów

Jak powinien wyglądać plik JPK?

Warto również wiedzieć, jak od strony technicznej powinny wyglądać pliki JPK. Przesyłany jest on za pośrednictwem strony https://e-dokumenty.mf.gov.pl/index.html. Podatnik musi pobrać UPO, dzięki któremu zapewnia integralność przekazanych ksiąg, jest ono dowodem doręczenia dokumentu i zawiera datę i godzinę przekazania ksiąg. Pliki JPK można przekazywać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub też z wykorzystaniem informatycznych nośników danych. Należy jednak pamiętać, że zasada ta obowiązuje w przypadku wszystkich struktur oprócz struktury JPK_VAT, która musi zostać przesłana co miesiąc za pośrednictwem tylko i wyłącznie komunikacji elektronicznej.

 

Pliki JPK obowiązują następujące podmioty:

od 1 lipca 2016r. – duże podmioty

od 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty

od 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorców.

 

Program do wystawiania faktur - faktury.pl będzie pozwalał generować odpowiednie pliki JPK, co znacznie ułatwi cały proces ich tworzenia i tym samym przechowywania.

Należy ponownie podkreślić, że wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego to jeden z ważniejszych kroków w uszczelnieniu systemu podatkowego w naszym kraju.

 

 

 

Dodaj komentarz do artykułu Plik JPK faktury JPK
Skomentuj